Compartir

Arqueta dels Sants Màrtirs de Manlleu

Orfebreria i metall

Anònim

Finals del segle XVII - principis del segle XVIII

Localització icon

En l'actualitat l'arqueta dels Sants Màrtirs, provinent de la parròquia de Santa Maria de Manlleu, conserva únicament les planxes d'argent que, a manera de cobertura, s'adaptaven a l'arqueta de fusta en forma de sepulcre on es custodiaven les relíquies, sempre closes i segellades, segons els costums, iniciats cap a la setzena centúria, entorn de l'autenticitat de les restes dels sants i de la seva conservació i custòdia. En conseqüència, per a la seva exposició en armaris o altars o per portar-les en seguicis processionals es disposà d'unes estructures sumptuàries que només tenien costats i sostre, que eren una mica més llargues, amples i altes que les arquetes de fusta o les de fusta folrada d'argent. Formalment, la seva estructura de caràcter arquitectònic és encara una pervivència de les formes gòtiques del segle XIV, amb la inclusió de la coberta bombada utilitzada vers el segle XVI; però la tendència ornamental de cresteries, poms, imatges, cisellats i embotits florals, sanefes d'òvuls, llorers, acants, tornapuntes i perlats pot incloure's dins de les derivacions de les maneres pròpies dels tallers barcelonins de J. Perutxena i F. Via. Mostra en diferents punts de les superfícies planes el punxó de l'obrador de Vic, precedit d'una creu i disposat en rectangle.

Llegir més

Localització

Sala19 ,Planta2

18 Pell

19 Orfebreria i metall

20 Forja

21 Ceràmica

22 Galeries d’estudi

Detalls de l’obra

Lloc d’execució

Catalunya

Període

Finals del segle XVII - principis del segle XVIII

Material

Plata fosa, calada, repussada, cisellada, puntejada i daurada

Dimensions

34 x 35 x 23 cm

Procedència

Provinent de la parròquia de Santa Maria de Manlleu

Número d’obra

MEV 16638